ความกระด้างโดยรวมและคุณภาพ Distilled water

คุณภาพ Distilled water เป็นคำกว้างๆ ที่ใช้อธิบายการปนเปื้อนของน้ำจากมุมมองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ผ่านการบริโภคอย่างไร คุณภาพ Distilled water หรือสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ เช่น ทะเลสาบ แม่น้ำ และลำธาร และอาจแตกต่างกันอย่างมากตามสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศต่างๆ และวิธีการนำไปใช้ ประเภทของการบริโภคของมนุษย์โดยทั่วไปมุ่งไปที่น้ำประปาหรือน้ำที่ใช้ทั่วไปสำหรับบ้านของเรา

ภายใต้หมวดหมู่ของคุณภาพ Distilled water สิ่งแวดล้อม

สารเคมีและจุลินทรีย์ที่เป็นพิษอาจทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ เช่น การว่ายน้ำ พายเรือ ตกปลา ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และสัตว์ป่า กฎหมายสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการกำหนดการใช้งานเฉพาะเป็นหลัก การเก็บตัวอย่างน้ำโดยใช้มาตรฐานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษา จุลินทรีย์ในตัวอย่าง ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย วิธีการวิเคราะห์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงผลการทดสอบได้อีกด้วย ความซับซ้อนของการทดสอบที่จำเป็นต่อการรักษาผลลัพธ์ที่แม่นยำก็อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน

ในกรณีส่วนใหญ่ การใช้ตัวบ่งชี้ด้านสิ่งแวดล้อมจะใช้เพื่อให้มุมมองกว้างๆ เกี่ยวกับคุณภาพ Distilled water ในสิ่งแวดล้อม การประเมินทั้งสามประเภทคือ เคมี กายภาพ และชีวภาพ การประเมินทางเคมีประกอบด้วยออกซิเจนละลายน้ำ ความต้องการออกซิเจนทางเคมี ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี และการมีอยู่ของไนเตรต ออร์โธฟอสเฟต ยาฆ่าแมลง และโลหะ การประเมินทางกายภาพประกอบด้วยค่า pH อุณหภูมิ ความขุ่น สารแขวนลอยทั้งหมด

Distilled water ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด 

การประเมินทางชีวภาพเกี่ยวข้องกับการดูแมลงที่มีอยู่ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ Distilled water ตัวอย่างเช่น ยิ่งมีแมลงเม่า แมลงหวี่หิน และแมลงหวี่มากเท่าไหร่ คุณภาพ Distilled water ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ภายใต้หมวดหมู่ของการบริโภคของมนุษย์ พารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นจะถูกนำมาพิจารณา หน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับสารปนเปื้อนในน้ำประปา ภายใต้พระราชบัญญัติน้ำดื่มที่ปลอดภัยออกมาตรฐานสองประเภท  มาตรฐานหลักควบคุมสารที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ในขณะที่มาตรฐานรองเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติด้านสุนทรียภาพ เช่น รสชาติ กลิ่น หรือรูปลักษณ์ภายนอก Distilled water ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเดียวกันสำหรับการปกป้องสุขภาพของประชาชน และควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร เป็นที่ยอมรับว่าน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวดอาจมีสารปนเปื้อนในปริมาณเล็กน้อยโดยไม่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.leecierhuad.co.th/