แนวทางการดูแลเด็กในการใช้ อินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกันภัยที่จะตามมาภายหลัง

เพราะทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า หลายๆบ้านคงมี ipad, smart phone ที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย จึงควรรู้จักวิธีดูแลค่ะ คำแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้การใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กและวัยรุ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง และหลีกเลี่ยงปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีที่กำลังมีปัญหามากขึ้นในปัจจุบัน

1 พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต และผลกระทบด้านลบของอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและวัยรุ่น
2 พ่อแม่ผู้ปกครองต้องสามารถติดตามและควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่นให้เป็นไปตามข้อตกลงได้อย่างเหมาะสม
3 หลีกเลี่ยงการอนุญาตให้เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกชนิด
4 พ่อแม่ควรอนุญาตให้ลูกใช้อินเทอร์เน็ตได้เมื่ออายุมากกว่า 6 ปี
5 พ่อแม่ควรอนุญาตให้ลูกใช้เครือข่ายสังคมได้เมื่ออายุมากกว่า 13 ปี
6 พ่อแม่ควรอนุญาตให้ลูกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสื่อทุกชนิดได้ไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน
7 พ่อแม่ควรอนุญาตให้ลูกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
8 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กและวัยรุ่นต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก่อนทุกครั้ง
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกชนิดต้องอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของบ้าน ไม่ติดตั้งไว้ในห้องนอนหรือห้องส่วนตัว
10 พ่อแม่ต้องรู้จักการใช้โปรแกรมติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกและขัดขวางการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
11 พ่อแม่ต้องไม่อนุญาตให้ลูกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกว่า 1 อย่างในเวลาเดียวกัน หรือระหว่างการทำกิจกรรมอย่างอื่น โดยเฉพาะระหว่างการเดินทางบนทางสาธารณะ
12 พ่อแม่ต้องแนะนำแนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ได้แก่ ห้ามให้ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ แก่คนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต ไม่นัดพบกับคนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพที่แสดงตัวตนของตนเอง ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่เมื่อจะซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และลูกต้องแจ้งให้พ่อแม่ทราบเมื่อพบเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือถูกข่มขู่คุกคาม
13 พ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย กิจกรรมอดิเรก หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ มากกว่าการใช้อินเทอร์เน็ต
14 พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร