บทบาทหน้าที่ของการอบรมเลี้ยงดูเด็กและกฎหมายสิทธิเด็กที่ควรทราบ


เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของชาติ การพัฒนาเด็กคือ การพัฒนาชาติ จะเห็นว่าเด็กเป็นความหวังของครอบครัว สังคม เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษยชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  เด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการทุกๆ ด้านที่เหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนจริยธรรม จะเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้มีความสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ พร้อมทั้งการฝึกหัด ขัดเกลาความคิด จิตใจ ให้ประณีต ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อย (จิตและปัญญา) ฉลาด แจ่มใส มีเหตุผล หน้าที่นี้เป็นของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันกระทำ โดยพร้อมเพรียงสม่ำเสมอ คือผู้ที่เกิดก่อนผ่านชีวิตมาก่อนจะต้องสงเคราะห์ อนุเคราะห์ผู้ที่เกิดตามมาภายหลัง ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ความดีและประสบการณ์อันมีค่าทั้งปวงให้ด้วยความเมตตาเอ็นดู และด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้เขาได้ทราบให้เขาได้เข้าใจ และที่สำคัญที่สุดให้เขาได้รู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง จนสามารถเห็นจริงด้วยตนเองได้ ในความเจริญและความเสื่อมทั้งปวงโดยนัยนี้บิดามารดา จึงต้องสอนบุตรธิดาที่จะต้องสอนน้อง คนรุ่นใหม่จะต้องสอนคนรุ่นเล็ก และคนรุ่นเล็กเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจึงต้องสอนคนรุ่นหลังต่อๆ ไปไม่ให้ขาดสายความรู้ ความถี่ ความเจริญงอกงามทั้งมวลจึงจะแผ่ไพศาลไปไม่มีประมาณเป็นพื้นฐานของความวัฒนาผาสุกอันยั่งยืนในโลกสืบไป

บทบาทหน้าที่ผู้ดูแลเด็กกับกฎหมายสิทธิเด็กที่ควรทราบ
จากสถานการณ์การละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทยซึ่งมีปรากฏการณ์ในหลายรูปแบบ และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมไทย และมีแนวโน้มขยายความรุนแรงกว้างขวางขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆ  ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นในครอบครัว นอกจากนี้ก็เกิดจากบุคคลที่ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กต่างๆ ครูหรือผู้ดุแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู หรือผู้ดูแลเด็ก ซึ่งจำเป็นต้องศึกษา หรือรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ทั้งนี้เพราะครู หรือผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเด็กมากรองลงมาจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้ครูหรือผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กและกระทำกับเด็กโดยมีมนุษยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก อีกทั้งยังสามารถป้องปกสิทธิเด็ก บทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้นอกจากจะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นครูผู้ดูแลเด็ก หรือเป็นผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเด็กแล้ว ยังเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พุทธศักราช 2550  หมวด 4 ว่าด้วยหน้าที่ของชนชาวไทย  มาตรา 71 ความว่าบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย